Informations about "Vergés"

contributed by Marti Verges Trias, June 2002

version in català

version in english

 


Informació sobre el cognom "Vergés"

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (www.idescat.es), actualitzades a 31.12.2000, al Principat de Catalunya, hi ha 2.125 persones que porten Vergés com primer cognom, i 2.208 com segon, sobre un total de 6.262.000 habitants. Les comarques catalanes amb percentatge més alt d’aquest cognom són l’Aran, la Garrotxa, el Ripollès, i el Pla de l’Estany. Això no inclou els Vergés dels altres països catalans (València, Balears, Catalunya francesa, Alguer,...) ni de la resta del món. Altres variants ortogràfiques del cognom són minoritàries al Principat: Bergés (523/542), Bargués (202/195), Verger (35/25), i Vergez (4/6). La variant Vergez sovinteja a França, per influència de l’ortografia i la fonètica franceses. Podeu consultar la plana www.vergez.net , que en conté molta informació genealògica.

La Gran Enciclopèdia Catalana inclou tretze entrades de personalitats que porten Vergés com primer cognom:

Un personatge del drama de W. Shakespeare "Much ado about nothing" (1600) és l’agutzil Verges. L’acció se situa a Messina (que, com tota Sicília, fou catalana un llarg període des de 1282) i transcorre a la cort del "Prince Don Pedro of Arragon", comte de Barcelona (1276-1285). Shakespeare posa en boca del "veí" Verges aquesta facècia, que potser puguem considerar com el nostre retrat col.lectiu (Act III, Scene V): "Yes, I thank God, I am as honest as any man living, that is an old man, and no honester than I". [En efecte, gràcies a Déu, sóc tant honest com el que més que sigui tant vell com jo i no més honest.]

El cognom Vergés

És un cognom català o occità. Etimològicament prové del llatí "viridiarium" (=arbreda, bosquet). Se’n deriva el mot català comú, "verger", plural "vergers". ([cfr. Diccionari IEC: m. "Hort amb varietat de flors i arbres fruiters. Jardí contigu a la casa"]. En occità-gascó: "vergèr". En occità-lenguadocià "vergièr". En castellà "vergel". El predomini del plural en els patronímics sembla deure’s a que els horts freqüentment són parcel·lats i agrupats, del que n’és testimoni la toponímia (per exemple, "Camin des uarts", a Betren; "Mas dels vergers", a Clairà).

Com s’ha dit més abans, el singular "Verger" és nom de llinatge als països catalans. Però no "Vergers", que adopta la forma "Vergés", la més freqüent de totes. Son minoritàries les variants Bergés, Bargés; i Vercher (València). La forma "Vergez" és exclusiva de França, on s’introduí a rel de la Revolució, transformant el sufix -s en -z per conservar en les zones francòfones la pronunciació oxítona "Vergés".

Hem consultat:

viridarium > viridiariu> veridiariu (per la primera i, curta)
>vergariu (pas usual del trígaf "rid" > "rg") > verger
(com ferrariu > ferrer).
Després vergers > vergés (per fonètica catalana).

El francès "berger" deriva del llatí "verdix" (=ovella) >
berdix (ovella); berdicarius (oveller) > bergarius >
berger (oveller, pastor).

Del plural "bergers", deriven patronímics francesos sense cap relació amb "Vergés". Hi ha d’altres noms de família paral·lels: en català "oveller", "vaquer", "bover", etc; en occità: "auelhèr" o "oeller".

D’altra banda els mot germànics "Berg" (=Mont), "Berger" (=Muntanyenc), plural Bergers, no tenen relació amb Vergés, que és oxíton.

Un xic d’història: El noms romans múltiples desaparegueren abans del segle VII, si bé la noblesa medieval utilitzava cognoms addicionals per a identificació. Els segles XI i XII s’inicià l’ús de la filiació, o del nom d’ofici, o dels renoms, en funció de cognom (Ponç Bonfill [1017], Pere l’Ermità [1096]); així podrien haver aparegut el primers "bergers" septentrionals. Al segle XIV es popularitzà l’ús dels cognoms, i aparegueren els toponímics (Riera, Serra) que tendiren a designar un llinatge. La persecució del segle XVII contra els hugonots forçà importants emigracions cap al Principat de Catalunya (sobretot després de la revocació l’Edicte de Nantes, 1685) per la qual cosa trobem Vergés escampats per l’Aran i per tots els països catalans. En tot el món hi deu haver unes 8.000 o 10.000 persones amb nom de família Vergés, la majoria als països catalans. Per exemple, es pot consultar la base de dades <ancestry.com> que relaciona centenars d’entrades per a Verges,Verger, etc.
Informatins about the name "Vergés"

After the Institut d’Estadística de Catalunya (www.idescat.es) in the Principat de Catalunya are living 2.125 people with Vergés as first name, and 2.208 as the second, over a total de 6.262.000 inhabitants (data updated 2000,Des,31). The Catalan countries with higher percent of the name Vergés are Aran, the Garrotxa, the Ripollès, and the Pla de l’Estany; not counting the Vergés of the other Catalan countries (València, Balears, French Catalunya, Alguer,...) or abroad. At the Principat the other versions of the name are minor: Bergés (523/542), Bargués (202/195), Verger (35/25), and Vergez (4/6). The form Vergez is frequent in France. See www.vergez.net , a page genealogically oriented.

The Gran Enciclopèdia Catalana includes thirteen entries of people with Vergés as the first name:

The Shakespeare drama "Much ado about nothing" (1600) presents a headborough named Verges. The action runs at Messina (which, as all Sicily, was Catalan a long period from 1282) during the kingdom of the "Prince Don Pedro of Arragon", count of Barcelona (1276-1285). Shakespeare put in the mouth of the "neighbourg" Verges this jest, which perhaps could be accepted as our collective portrait (Act III, Scene V): "Yes, I thank God, I am as honest as any man living, that is an old man, and no honester than I".


The name Vergés

The name Vergés is of Catalan or Occitan origin. Etimologically, it comes from the Latin "viridiarium" (=little wood), thorough the common Catalan name "verger", plural "vergers" [= "Orchard with variety of flowers and fruit-trees. Home garden" ]. Also come from the Gasco-occitan "vergèr" and the Lenguadocian occitan: "vergièr", of the same meaning. It is equivalent to the Castellan "vergel". The plural "vergers" dominate over the singular "verger" because those were frequently enclosed and grouped.

As indicated above, in the Catalan countries the singular "Verger" is a lineage. This is not the case of plural "Vergers", which adopts the form "Vergés", the most frequent all. The forms Bergés, Bargés; and Vercher (València) are less frequent. "Vergez" is exclusive of France, where it was introduced during the Revolution, when the suffix -s was transformed to -z to force the right oxiton pronunciation of the name in the Francophon regions.

We refer to:

viridarium > viridiariu > veridiariu (short first i)
>vergarium (usually "rid" > "rg") > verger
> (as ferrariu > "ferrer").
> vergers > vergés (by Catalan phonetics).

The French word "berger" is originated by the Latin word "verdix" (=ship) > berdix (ship). Then berdicarius (shepherd) > bergarius > berger (shepherd, pastor).

From "bergers" come some French patronimics, not related to "Vergés". There are some similar family names: Catalan "oveller", "vaquer", "bover", etc; Occitan: "auelhèr" o "oeller".

Neither the Germanic "Berg"(=Mount), "Berger" (=mountaneer, plural "Bergers"), nor the French "berger" (=shepherd) can originate the oxiton Vergés.

A bit of history: The multiple names used by the Romans disappeared before the VII century for the low classes. In the XI and XII century started the use of the filiations, occupations, or nicknames as second names (Ponç Bonfill [1017], Pierre l’Ermite [1096]). That way the French family name "Berger" could appear in the north of France. In the XIV century the use of the names spread over the popular classes. Many toponyms, as "vergers", tended to designate lineages.

Well after, the XVII century prosecution in France against the Calvinists ("hugonots") induced important migrations to the Catalan Principat (mainly after the revocation of the Nantes Edict, 1685). From then, we find Vergés in the Aran and all Catalan countries. Probably there are 8.000 o 10.000 people with family name Vergés all over the world, most of them in Catalan countries. See the data base <ancestry.com> which contains many entries for Verges,Verger, and so on.


back to www.verges.org